Vedtægter for Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening (NGIF)

 

§1

Foreningens navn er Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening. (NGIF). Foreningen er stiftet 20. november 1894 og har hjemsted i Nyborg. Foreningens officielle hjemmeside er www.ngif.dk

§2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel.

§3

Foreningens medlemmer er til enhver tid underkastet de love og reglementer, der er gældende for de forbund, hvoraf foreningen er medlem.

§4

Som aktive kan optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

§5

Repræsentantskab og Hovedbestyrelse

Repræsentantskabet består af bestyrelsesmedlemmerne fra samtlige de i § 6 nævnte afdelinger og udvalg.
Hovedbestyrelsen består af Hovedformanden samt en repræsentant for de i § 6 nævnte afdelinger og udvalg. Som udgangspunkt skal repræsentanten være formanden.

§6

Foreningen kan efter godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde etablere afdelinger og udvalg i henhold til § 2.

Nuværende afdelinger:

  1. Gymnastik- og atletikafdelingen
  2. Håndboldafdelingen
  3. Fodboldafdelingen
  4. Bordtennisafdelingen

 Nuværende udvalg

Aktivitetsforeningen af 1989 (NGIF Koncertudvalg)

NGIF’s venner

Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regnskab. Valg til nye afdelinger sker i henhold § 15.

§7

Foreningen tegnes, ved underskrift, af hovedformanden samt 1 hovedbestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede hovedbestyrelse.

§8

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§9

Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af medlemmerne er til stede og at over halvdelen af de fremmødte medlemmerne stemmer for.
Der føres protokol over bestyrelsens vedtagelser.

§10

Foreningens (hovedbestyrelsens) regnskabsår er kalenderåret.
Senest 14 dage før Repræsentantskabsmødet skal driftsregnskab og status være revideret af revisorerne.

§11

Repræsentantskabsmødet

1. Repræsentantskabet afholdes i marts måned og indkaldelse annonceres med 3 ugers varsel i dagspressen og/eller foreningens hjemmeside og/eller direkte besked til medlemmerne.

2. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før møde

3. Kun de i § 5 nævnte medlemmer har stemmeret.

4. På repræsentantskabsmødet afgøres sager ved almindeligt flertal, dog kræves til ændring af paragraffer, som ikke vedrører de enkelte afdelingers suverænitet dvs. §§ 1 -14 inkl. samt §§ 24 og 25. at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

4. Adgang til repræsentantskabsmødet har alle medlemmer, dog uden stemmeret.

§ 12

1. På det ordinære repræsentantskabsmede behandles følgende:

a) Valg af dirigent

b) Aflæggelse af årsberetning

c) Aflæggelse af det reviderede regnskab samt oversigt over foreningens samlede status.

d) Behandling af indkomne forslag

e) På lige årstal vælges hovedformanden. Valgperiode 2 år.

f) På ulige årstal vælges 2 revisorer. Valgperiode 2 år. De valgte revisorer er revisorer for afdelingerne

g) Eventuelt

h) Leve for NGIF

§13

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når flertallet i hovedbestyrelsen finder det fornødent eller når en enig afdelingsbestyrelse fremsender motiveret ønske herom.

2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget og skal varsles i lighed med ordinært repræsentantskabsmøde.

§14

Afdelingerne

De enkelte afdelinger fastsætter selv deres forretningsorden, hvoraf følgende skal fremgå:

1) Regler om valg

a) Formand

b) Kasserer

c) Et ulige antal bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

2) Afdelingerne og udvalg skal senest en måned efter afholdelse af den årlige generalforsamlingen/årsmøde fremsende deres reviderede årsregnskaber og samt referat til orientering i hovedbestyrelsen.

3) Forretningsorden fastsættes i afdelinger og udvalg.

§ 15

1. Valgbarhed sker ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

2. Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes med fuldmagt

§ 16

1. På den årlige ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

a) Valg af dirigent

b) Valg af stemmetællere

c) Aflæggelse af årsberetning

d) Aflæggelse af det reviderede regnskab

e) Orientering om kommende års budget

f) Behandling af indkomne forslag

g) Valg af bestyrelse jfr. § 14

h) Eventuelt.

i) Leve for NGIF

2. Alle valg gælder for 2 år, dog kun 1 år for suppleanter.

3. Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling skal foretages i dagspressen og/eller afdelingens hjemmeside og/eller direkte besked til medlemmerne. Indkaldelse skal ske med 3 ugers dages varsel.

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet.

5. På afdelingsgeneralforsamlingen/årsmøde afgøres sager ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§17

1. Ekstraordinær generalforsamling i en afdeling afholdes når flertallet i bestyrelsen eller 20 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer fremsender motiveret ønske herom.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal varsles, i lighed med ordinær generalforsamling.

§18

Vedtagelse i en afdelingsbestyrelse kræver, at over halvdelen stemmer herfor, og at der føres protokol over beslutninger.

§ 19

Afdelingens regnskabsår fastsættes på afdelingens generalforsamling

Senest 14 dage før generalforsamling skal driftsregnskab og status være revideret af revisorerne.

§ 20

Afdelingen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Ved optagelse af gæld dog af den samlede bestyrelse.

§ 21

1. Indmeldelse og kontingent/gebyr fastsættes af de enkelte afdelinger.

Kontingentrestance til en afdeling betyder sletning i samtlige NGIF's afdelinger.

2. Den enkelte afdeling kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på den førstkommende afdelingsgeneralforsamling.

§ 22

1. En afdeling kan kun udtræde af foreningen når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen, stemmer herfor.

2. I tilfælde af en afdelings eller udvalgs opløsning forvaltes eventuel formue af Hovedbestyrelsen. Såfremt afdelingen genopstår indenfor 2 år fra endelig vedtagelse af opløsning kan formuen eller dele af denne, tilbageføres til afdelingen.

§ 23

Rettigheder og pligter

1. Foreningens medlemmer, afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter ved dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover Indmeldelsesgebyr og kontingent forpligtigelser.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

§ 24

Opløsning

1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder, stemmer herfor.

2. I tilfælde af foreningens opløsning administreres eventuelle aktiver af Nyborg Kommune.

3. Foreningens faner og præmier deponeres i Danmarks Idrætsforbund (DIF)

 

Vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2013